Checkpoint的NEO是同类中最好的零售商

neo logo_RGB (2)

Checkpoint’s Best in Class,革命性的技术,驱动卓越的检测性能,易于安装和集成的无线连接-为行业设置新的标准,获奖设计超过零售商的期望。

NEO RF / RFID范围。NP10 NP20
NEO-np1020
neo3
下载NEO NP10/NP20 pdf销售表